Podmínky členství v PAUL Merci Club

Podmínky členství v PAUL Merci Club (dále jen „podmínky členství“) upravují pravidla fungování věrnostního klubu PAUL Merci Club (dále jen „klub“), jehož provozovatelem je společnost Lagardere Travel Retail, a.s., IČO: 25099167, se sídlem Náměstí Marie Poštové 854, Beroun, PSČ 266 01, s adresou pro doručování Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4494 (dále jen „provozovatel“), jakož i práva a povinnosti vyplývající z členství zákazníka v klubu (dále jen „vy“ nebo „člen“) a práva a povinnosti provozovatele ve vztahu k členovi v rámci klubu.

I. ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Pokud se chcete stát členem klubu, je zapotřebí, abyste:
 1. Souhlas s podmínkami členství můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím s podmínkami členství PAUL Merci Club“ při registraci na webovém portále.

II. VĚRNOSTNÍ KARTA

 1. Věrnostní karta je aktivní již při jejím předání v prodejně PAUL. K řádné registraci do klubu je zapotřebí, abyste na webovém portálu vyplnil/a číslo uvedené na Vaší věrnostní kartě, a to do 30 dnů od jejího obdržení, jinak bude karta automaticky deaktivována a členství Vám nevznikne.
 2. Věrnostní karta může být využívána ve všech prodejnách PAUL v České republice a při nákupu v e-shopu. Ke sbírání bodů dle článku IV. a pro účely jejího aktivního užívání (tj. aby nedošlo k její deaktivaci a ke zrušení členství v klubu) je nutné věrnostní kartu předložit vždy před zaplacením nákupu v prodejnách PAUL nebo sdělit její číslo prodejci. V případě nákupu přes e-shop je nutné zadat číslo karty před dokončením nákupu (před přesměrováním k platbě a konečným potvrzením objednávky) v případě, že nejste na svůj uživatelský účet přihlášen/a. V případě že jste přihlášen/a na svůj uživatelský učet, musíte číslo své věrnostní karty uvést v objednávkovém formuláři.
 3. Věrnostní karta je nepřenositelná na jinou osobu. Jste povinen/a věrnostní kartu chránit před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím třetí osobou. Nejste oprávněn/a umožnit využívání věrnostní karty třetí osobou.
 4. Provozovatel je oprávněn věrnostní kartu deaktivovat zejména v případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k jejímu zneužití. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití či zničení věrnostní karty. V případě ztráty, zneužití či zničení můžete věrnostní kartu deaktivovat i vy sám/sama prostřednictvím svého uživatelského účtu. Deaktivací věrnostní karty nedochází k automatickému zrušení členství. Dojde-li k deaktivaci věrnostní karty a máte-li zájem i nadále setrvat v klubu, vyzvedněte bez zbytečného odkladu na kterékoli prodejně PAUL v České republice novou věrnostní kartu, již přes svůj uživatelský účet aktivujete pomocí kliknutí na ikonu „aktivace věrnostní karty“.
 5. Provozovatel je oprávněn Vaši věrnostní kartu deaktivovat v případě, že ji po dobu delší než 1 rok aktivně nevyužíváte (tj. při nákupech v PAUL aktivně neužíváte věrnostní kartu). V případě deaktivace věrnostní karty dle předchozí věty dochází zároveň ke zrušení členství v klubu a k výmazu bodů a výhod.
 6. V případě poškození věrnostní karty jste oprávněn/a požadovat výměnu karty.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Nastane-li jakákoli změna, jste povinen/a ve svém uživatelském účtu bezodkladně aktualizovat Vaše osobní údaje. Údaje uvedené ve Vašem uživatelském účtu považujeme za aktuální a pravdivé.
 2. Přístup k Vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinen/a zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k Vašemu uživatelskému účtu. Nejste oprávněn/a umožnit využívání Vašeho uživatelského účtu třetím osobám. Nesete plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z Vašeho účtu učiněny. Jste povinen/a bez zbytečného odkladu provést změnu přístupových údajů a informovat provozovatele, pokud máte jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění Vašich přihlašovacích údajů třetí osobou.
 3. Provozovatel může zrušit Váš uživatelský účet, a to zejména vnikne-li odůvodněná obava, že dochází nebo může dojít ke zneužití Vašeho uživatelského účtu, v takovémto případě zároveň provozovatel deaktivuje věrnostní kartu.
 4. Přístup k webovému portálu může být dočasně přerušen, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel neodpovídá za plynulý, bezchybný a bezpečný chod webového portálu. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
 5. Webový portál je možné užívat jen způsobem, který není na úkor provozovatele nebo třetích osob a který je v souladu s jeho určením. Webový portál užíváte na vlastní riziko. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky Vám vzniklé v souvislosti s užíváním webového portálu.
 6. Webový portál (vč. fotografií zboží) je chráněn autorským právem provozovatele. Fotografie na webovém portálu jsou pouze ilustrativní. Provozovatel nenese odpovědnost za úplnost a přesnost informací uvedených na webovém portálu.

IV. VÝHODY KLUBU

 1. Členství v klubu Vám přináší zejména následující výhody:
  1. sbírání bodů – z hodnoty nákupu se Vám načte 7% bonus z hodnoty nákupu bez DPH ve formě bodů, bez ohledu na způsob platby (platbu pro načítání bodů můžete provést v hotovosti, platební kartou, stravenkami). Nasbírané body můžete využít k zaplacení svého nákupu v jakékoli prodejně PAUL v České republice. Z Vašeho konta s body bude odečten počet bodů odpovídající hodnotě Vašeho nákupu (1 bod = 1 Kč). Při platbě body nebo slevovými poukázkami se Vám nenačítá bonus ve výši 7% ve formě bodů. Platbu pomocí bodů můžete provést pouze v případě, že počet bodů na Vašem účtu je stejný nebo vyšší než hodnota Vašeho nákupu.
  2. informace o všech akcích a novinkách PAUL;
  3. slevové vouchery včetně slevových voucherů na výrobky PAUL dle Vašich nákupních preferencí a Vašeho nákupního koše;
  4. slevy u partnerů PAUL Merci Club;
  5. zařazení do soutěží pořádaných provozovatelem v rámci klubu a uveřejněných na webovém portálu.
 2. Vaše body jsou nepřevoditelné na jiného člena klubu. V případě vrácení již zakoupeného výrobku budou body získané za nákup tohoto výrobku automaticky odečteny. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na věrnostní kartu musejí být uplatněny při nákupu, k němuž se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel.
 3. Výhody v rámci klubu mohou být dle uvážení provozovatele průběžně měněny či rušeny a informace o těchto změnách Vám budou v předstihu zpřístupněny na webovém portálu nebo v tištěné podobě na vyžádání v prodejnách PAUL.
 4. Provozovatel zpětně nenačítá na věrnostní kartu body za již realizované nákupy, nepředložíte-li věrnostní kartu přímo při nákupu v kamenné prodejně pekařství PAUL nebo nezadáte-li číslo věrnostní karty před dokončením nákupu v e-shopu PAUL.

V. UKONČENÍ / ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Své členství v klubu můžete kdykoliv ukončit, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného provozovateli na následující e-mailovou adresu: merci-club@paul-cz.com.
 2. Provozovatel může Vaše členství v klubu zrušit pouze za podmínek uvedených v těchto podmínkách členství. Jakékoli zrušení členství v klubu ze strany provozovatele je provozovatel povinen, dříve než tak učiní, oznámit členovi prostřednictvím e-mailu a případně ho též vyzvat k nápravě.
 3. Zrušení uživatelského účtu ať z Vaší strany nebo ze strany provozovatele, má za následek zrušení členství, pokud není uvedeno v těchto podmínkách členství jinak, a nejste oprávněn/a požadovat po provozovateli jakoukoli nevyčerpanou výhodu či jinou výhodu nebo jakýkoli jiný nárok ať už z členství v klubu vyplývající nebo ne.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ČLENSTVÍM V KLUBU

 1. Provozovatel je v souvislosti s Vaší registrací do klubu, provozováním klubu a čerpáním výhod oprávněn ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo, jež jsou zároveň i povinné pro Vaši registraci do klubu, a dále datum narození, bydliště a telefonní číslo, pokud tyto údaje při registraci dobrovolně poskytnete (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Provozovatel je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat pro účely využívání výhod klubu uvedených v článku IV. těchto podmínek členství.
 2. Provozovatel je oprávněn Vás informovat o zboží a zasílat Vám obchodní sdělení na Vaši e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na řádek obsažený v elektronickém obchodním sdělení „odhlásit se z odběru“ nebo prostřednictvím kontaktních údajů provozovatele uvedených v článku VII. těchto podmínek členství.
 3. Získá-li k tomu provozovatel výslovný odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů klubu za účelem využívání výhod klubu a dárků; profilovat členy klubu dle jejich nákupního koše; zařazovat členy klubu do soutěží a zveřejnit jméno a příjmení výherce soutěže na webovém portále či na sociálních sítích provozovatele. Podmínky soutěže budou vždy dostupné na webovém portálu provozovatele nebo v prodejnách PAUL v České republice. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každý jednotlivý účel můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel…“ při registraci na webovém portálu nebo písemně při registraci v jakékoli prodejně PAUL v České republice, případně později prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.
 4. Provozovatel může zpracováním Vašich osobních údajů pověřit třetí osoby, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu. Provozovatel uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Provozovatel předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne Vám informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství. Nad rámec takto stanovené doby je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv provozovatele vůči členovi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
 6. Máte veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. jste oprávněn/a požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Jste oprávněn/a uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím uživatelského účtu na https://merci-club.cz/prihlaseni.html, prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku VII. těchto podmínek členství nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na http://lagardere-tr.cz/lagardere-tr/kontakt. Jste rovněž oprávněn/a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky členství jsou vyhotoveny v českém jazyce. Provozovatel je oprávněn znění podmínek členství jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek členství. Provozovatel informuje o změně podmínek členství na webovém portálu, případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli členové klubu bez obtíží seznámit s aktuálním zněním podmínek členství.
 2. Je-li některé ustanovení podmínek členství neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Provozovatel je oprávněn po předchozím upozornění učiněném na webovém portálu a po uplynutí stanovené doby klub zrušit, v takovémto případě nemá člen právo požadovat po provozovateli jakoukoliv nevyčerpanou výhodu či jinou výhodu nebo jakýkoli jiný nárok ať už z členství v klubu vyplývající nebo ne.
 4. Případné dotazy týkající se klubu a členství v něm, těchto podmínek členství či práv na ochranu osobních údajů zasílejte na následující e-mailovou adresu: merci-club@paul-cz.com.

Tyto podmínky členství nabývají účinnosti dne 13.3.2018.