Pravidla soutěže „Mini makronky“

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „Mini makronky“

(dále jen „Pravidla“)

Spotřebitelská soutěž s názvem „Mini makronky“ (dále jen „Soutěž“) a veškerá související práva a povinnosti se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Organizátor Soutěže

Organizátorem Soutěže je Lagardere Travel Retail, a.s., IČO: 25099167, se sídlem Náměstí Marie Poštové 854, Beroun 2, PSČ 266 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4494 (dále jen „Organizátor“).

Doba trvání a územní rozsah Soutěže

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky, v době od 23. 3. 2018 do 5. 6. 2018 včetně, celkem 10 soutěžních týdnů (dále jen „Doba trvání Soutěže“).

Podmínky Soutěže

Spotřebitelské soutěže „Mini makronky“ se může zúčastnit pouze fyzická osoba, jež splňuje všechny tyto podmínky (dále jen „Soutěžící“):

  • Soutěžící je starší 18 let,
  • Soutěžící je registrovaným členem věrnostního klubu PAUL Merci Club a vlastní aktivní věrnostní kartu PAUL,
  • Soutěžící splnil další podmínky Soutěže uvedené níže.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora včetně osob v obdobném vztahu k Organizátorovi, všichni zaměstnanci ze spolupracujících společností a osoby blízké všech uvedených osob.

Kromě výše uvedeného je pro účast v Soutěži a pro zařazení Soutěžícího do slosování o výhry nutné, aby Soutěžící v Době trvání Soutěže:

  1. zakoupil alespoň 1 balení mini makronek po 6 ks nebo 1 balení mini makronek po 12 ks v jakékoli prodejně pekařství PAUL na území České republiky, kromě prodejen na Letišti Václava Havla v Praze,
  2. při platbě použil řádně registrovanou věrnostní kartu PAUL a
  3. vyjádřil souhlas se zahrnutím do Soutěže a souhlas s Pravidly, jak je uvedeno v článku „Všeobecné podmínky“níže.

Do Soutěže nebudou zařazeny soutěžní produkty zakoupené mimo Dobu trvání Soutěže.

Do Soutěže nebudou zařazeni zákazníci, jejichž věrnostní karta PAUL nebyla řádně registrována nebo není evidována v systému Organizátora.

Soutěžící nesplňující podmínky Soutěže bude ze Soutěže vyloučen bez nároku na výhru.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného Soutěžícího ze Soutěže.

Výhra v Soutěži

Předmětem výhry v Soutěži za celou Dobu trvání Soutěže je:

  • 10 ks dárkových karet na nákup v pekařství PAUL v České republice, každá v hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s omezenou dobou platnosti 1 roku od vystavení karty (dále jen „Dárková karta v hodnotě 10.000 Kč“) a
  • 100 ks dárkových karet na nákup v pekařství PAUL v České republice, každá v hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) s omezenou dobou platnosti 1 roku od vystavení karty (dále jen „Dárková karta v hodnotě 1.000 Kč“).

Výherní pravidla

Výhru může získat každý, kdo splní podmínky Soutěže popsané výše. Soutěžící se mohou účastnit Soutěže opakovaně po celou Dobu trvání Soutěže.

Doba trvání Soutěže je rozložena do deseti týdnů, přičemž v každém týdnu lze vyhrát jednu Dárkovou kartu v hodnotě 10.000 Kč a deset Dárkových karet v hodnotě 1.000 Kč.

Specifikace výher včetně jména a příjmení výherců bude pro předmětný soutěžní týden, vždy uvedena na facebookové stránce pekařství PAUL (PAUL Czech Republic) dostupné na https://www.facebook.com/paul1889.cz/.

Vyhlášení výherců

Výherci Soutěže budou informováni na e-mailovou adresu, kterou uvedli v registračním formuláři do věrnostního klubu PAUL Merci Club na https://merci-club.cz/prihlaseni.html, a zveřejněni na facebookové stránce pekařství PAUL Czech Republic. Výherce se zavazuje převzít výhru osobně na adrese: Jankovcova 1569/2c, 170 00, Praha 7 do 3 týdnů od odeslání e-mailu o výhře a možnosti jejího převzetí. Při převzetí výhry je výherce povinen předložit informativní e-mail, který obdržel od Organizátora.

Zasílání výher poštou (PPL či jinou přepravní společností), ať v rámci České republiky či mimo ní, je vyloučené. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Organizátora.

Zpracování osobních údajů Soutěžících

Organizátor je v souvislosti se Soutěží a za účelem plnění svých povinností vyplývajících z Pravidel oprávněn ke zpracování osobních údajů Soutěžících v rozsahu: jméno a příjmení a emailová adresa (dále společně jen „osobní údaje“). Organizátor bude zpracovávat osobní údaje po Dobu trvání Soutěže, a dále po dobu 1 roku po ukončení Soutěže. Takto získané osobní údaje může Organizátor dále poskytnout agenturám a společnostem spolupracujícím s Organizátorem při organizaci a realizaci Soutěže.

Každý Soutěžící může při vyplnění formuláře Organizátorovi dobrovolně udělit souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem…“, je-li souhlas vyžadován obecně závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Souhlas je kdykoli odvolatelný.

Organizátor oprávněn pro účely vyhlášení výherců uveřejnit jméno a příjmení výherců na facebookové stránce pekařství PAUL Czech Republic, a to po dobu 1 roku po ukončení soutěže nebo po dobu delší, stanoví-li tak právními předpisy.

Soutěžící mají veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. jsou oprávněni požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Soutěžící mají právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Soutěžící jsou oprávněni uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím e-mailu merci-club@paul-cz.com nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na http://lagardere-tr.cz/lagardere-tr/kontakt. Soutěžící jsou rovněž oprávněni podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Všeobecné podmínky

Účast v Soutěži je dobrovolná. V případě zájmu o zařazení do soutěží Organizátora v rámci věrnostního klubu PAUL Merci Club může Soutěžící udělit souhlas s automatickým zařazením do soutěží PAUL Merci Club při registraci do věrnostního klubu PAUL Merci Club nebo kdykoli poté na internetové stránce věrnostního klubu. Pro účast v Soutěži je nezbytné, aby Soutěžící aktivně vyjádřili svůj souhlas s těmito Pravidly. Souhlas s Pravidly Soutěžící udělí zaškrtnutím příslušného políčka ve webovém prostředí PAUL Merci Club. Pravidla jsou Soutěžícím přístupná na webových stránkách www.paul-cz.com a na facebookové stránce pekařství PAUL Czech Republic. Zakoupením mini makronek v Době trvání Soutěže a předložením řádně registrované věrnostní karty PAUL Merci Club při nákupu Soutěžící souhlasí se svou účastí v této Soutěži.

Výhry v Soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích, nestanoví-li kogentní ustanovení českého právního řádu jinak.

Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.

Organizátor Soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla, jednostranně je změnit nebo doplnit, Soutěž pozastavit, odvolat anebo zrušit. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována v propagačních materiálech Organizátora souvisejících se Soutěží, avšak tato úplná Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Lagardere Travel Retail, a.s., Organizátor